حکایت ابليس و فرعون
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

مي گويند ابليس، زماني نزد فرعون آمد در حاليكه فرعون خوشه اي انگور در دست داشت و مي خورد.ابليس به او گفت: هيچكس مي تواندكه اين خوشه انگور را به مرواريد خوش آب و رنگ مبدل سازد؟

 فرعون گفت: نه.

ابليس با جادوگري و سحر، آن خوشهء انگور را به دانه هاي مرواريد خوشاب تبديل كرد. فرعون تعجب كرد و گفت: آفرين بر تو كه استاد و ماهري.

ابليس سيلي اي بر گردن او زد و گفت: مرا با اين استادي به بندگي قبول نكردند، تو با اين حماقت چگونه دعوي خدايي مي كني؟


 
 
 
 

Large Visitor Globe