نوبهار
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

 نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گُل بدمد باز تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

 که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می دهدت پند ولـــــی
وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالـی دگرســـت
حیف باشد که زکار همه غافل باشی
نقد عــمرت ببرد غصه دنیا به گــــــــــزاف
گر شـب و روز درین قصه مشکل باشی
گر چه راهیست پر از بیم زماتابر دوست
رفتن آسـان بُود ار واقــف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخـــت بلـــدت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی


 
 
 
 

Large Visitor Globe